Kişisel verilerin korunması

  • Anasayfa -
  • VELİ/VASİ VE ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) VELİ/VASİ VE ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Öğrenci Kayıt Sözleşmesi ile okulumuza kayıt yaptıran veli/vasi ve öğrencilerimiz için hazırlanmıştır.
1.Veri Sorumlusu:
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Bursa Aydın Okulları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Aydın Okulları”) tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. 2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
Kişisel verileriniz; okulumuz ile yapmış olduğunuz sözleşmelerin kurulması ve ifasını sağlamak, yüz yüze ve uzaktan elektronik ortamlarda eğitim ve öğretim hizmetlerinin sunulmasını sağlamak, okulumuzca veli/vasi ve öğrencilere ait görsel ve işitsel kişisel verilerin eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımını sağlamak, ödeme, finans, faturalandırma, muhasebe süreçlerini gerçekleştirmek, okulun idari faaliyetlerini yerine getirmek, ulaşım ve servis hizmetlerini sağlamak, sosyal etkinlik faaliyetlerini yerine getirmek, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumlar olmak üzere mevzuat gereği ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli yasal bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, okulumuzun veli/vasi ve öğrencileri ile ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü, internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığı ile tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi, yurtiçi ve yurt dışındaki eğitim kuruluşları ile iletişimin ve ortak işbirliğinin sağlanması, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla, okulumuzun faaliyetleri ile sınırlı olarak kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, Kanunun 4., 5., 6. maddeleri ve ilgili mevzuat gereği işlenmektedir.
3.İşlenen Kişisel Veriler:
Veli/Vasi ve Öğrenci Kimlik Bilgileri: T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri/tarihi, veli/vasi medeni hali, cinsiyet bilgisi, yabancı öğrenciler için yabancı kimlik veya geçici kimlik numarası, pasaport bilgisi, uyruk bilgisi, kimlik fotokopisi üzerinde yazılı kimlik bilgileri, e-okul bilgileri, imza bilgisi, sözleşme ve kayıt kapsamında paylaşılan kimlik bilgileri.
İletişim Bilgisi (Telefon numarası, e-posta bilgisi, ev ve işyeri adres bilgisi)
Lokasyon Konum Bilgisi (Paylaşılan adres, durak, konum bilgisi)
Özlük Bilgileri (Eğitim, okul, diploma bilgileri, aile yakınlık bilgisi, özgeçmiş, sözleşme ve formlarda yazılı özlük bilgiler)
Hukuki İşlem Bilgileri (Adli makamlarla yapılan yazışmalar, vasi kararları, veliler bakımından dava, icra dosya bilgileri, sözleşme bilgisi)
İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi bilgileri, mac adresi bilgisi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanılan yazılım ve uygulamaların kullanıcı adı, şifre bilgileri)
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Okul iç ve dış mekanlarında, görüntü alan kapalı devre kamera kayıt bilgileri),
Finans Bilgileri (Veli/Vasi maaş bilgileri, banka hesap bilgileri, ıban numarası, beyanname ve bildirimler, sözleşme ödeme bilgisi, fatura, senet, kredi kartı ödeme bilgisi, vergi kayıt bilgileri, malvarlığı bilgisi),
Mesleki deneyim bilgileri (Veli/Vasi meslek, unvan, görev, eğitim, sicil bilgileri, bildirilen formlardaki mesleki bilgileri),
Öğrenci Eğitim Bilgileri (Okul eğitim ve öğretim bilgileri, diploma, sınav, değerlendirme, puan bilgisi, rehberlik bilgisi, e-okul bilgileri, öğrenci burs bilgisi, okul kayıt bilgileri)
Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Doldurulan basılı formlar, diploma, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, eğitim ve öğretim faaliyetleri sırasında, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında, okul internet sayfasında ve üçüncü taraf internet sayfalarına, gezilerde, sosyal etkinliklerde, tanıtım broşürlerinde, dergilerde kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, görsel ve işitsel kayıtlar, kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz, elektronik ortamlarda uzaktan erişim sağlanması halinde görsel ve işitsel kayıt bilgisi)
Sağlık Bilgileri (Okulumuz ile paylaştığınız, genel sağlık bilgileri, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, paylaşılan salgın hastalık bilgisi)
4.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2 inci maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, okul idaresine, kurucularımıza, şirket ortakları/hissedarlarımıza, gerektiğinde bilgi işlem desteği sağlayan hizmet sağlayıcılarına, temsilcilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlere, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşlar olmak üzere, eğitim kurumlarına, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları gereği belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
5.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda; elektronik ve elektronik olmayan ortamlardaki basılı ve basılı olmayan kişisel veri içeren formların doldurulması, dilekçelerinizin sunulması, talep edilen bilgi ve belgeleri sunmanız sureti ile okulumuz ile imzaladığınız sözleşmelerin düzenlenmesi, öğrenci kaydının yapılması için istenen belgelerin okulumuza verilmesi, eğitim ve öğretim faaliyetleri süreçlerinin yerine getirilmesi, okula devam kayıtlarının tutulması sırasında, okulumuzu ziyaret etmeniz, internet sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı ziyaret etmeniz, şirketimizle telefon, elektronik posta vasıtalarıyla iletişim kurmanız, çağrı hizmetlerini kullanmanız, yemek ve servis hizmetlerinin kullanılması sırasında, internet ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kullanılan yazılımlar, uygulamalar, e-okul aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan fiziki ortamlarda işlenerek toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yazılı şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak; 5/1 “Açık rızanın alınması”, 5/2- a) ”Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, c) ”Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, ç) ”Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, d) ”İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, e) ”Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, f) ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, Kanunun 6/3. maddesi gereği “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir” şeklinde belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.
6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı):
6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Bursa Aydın Okulları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Aydın Okulları”), Demirci Mahallesi Demirci Yolu Cadde No: 50 Nilüfer Bursa adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya info@aydinokullari.com adresine elektronik posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için www.aydinokullari.com adresinde yayınlanan KVKK Politikalarımızı inceleyebilirsiniz.